Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Çıtak, Ş., & Akman, E. (2023). Üniversite öğrencilerinin mobil öğrenme tutumları ile öz yönetimli öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 10(2), 47-55. DOI: 10.33710/sduijes.1342568

Bakan, G., Bircan, M. A., & Akman, E., (2023). The investigation of the relationship between classroom teachers’ views on distance education and beliefs about computer use in mathematics education. Journal of Ahmet Kelesoglu Education Faculty, 5(2), 565-578. DOI: 10.38151/akef.2023.71

Akman, E., İdil, Ö., & Çakır, R. (2023). An investigation into the levels of digital parenting, digital literacy, and digital data security awareness among parents and teachers in early childhood education. Participatory Educational Research, 10(5), 248-263. DOI: 10.17275/per.23.85.10.5

Bircan, M. A., & Akman, E. (2023). The relationship between students’ 21st-century skills and academic performance in science and mathematics. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(1), 273-291. DOI: 10.29329/epasr.2023.525.13

Akman, E., & Çakır, R. (2023). The effect of educational virtual reality game on primary school students’ achievement and engagement in mathematics. Interactive Learning Environments, 31(3), 1467-1484. DOI: 10.1080/10494820.2020.1841800

Bircan, M. A., Arpaci, I., & Akman, E. (2022). Validity and reliability study for the Turkish adaptation of the e-learning readiness scale. Pedagogical Perspective, 1(2), 89-97. DOI: 10.29329/pedper.2022.493.2

İdil, Ö., Çakır, R., & Akman, E. (2022). An examination of the relation between in-service preschool teachers and preschool teacher candidates’ levels of nomophobia and FoMO. Participatory Educational Research, 9(5), 59-75. DOI: 10.17275/per.22.104.9.5

Akman, E., & Durgun, B. (2022). Öğretmenlerin meslekî motivasyon ve teknostres düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 487-500. DOI: 10.18069/firatsbed.1025152

Akman, E., & Bircan, M. A. (2021). Öğrencilerin teknolojiyle kendi kendine öğrenme ve bilgisayarca düşünme becerilerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 12-22. DOI: 10.7822/omuefd.860638

Akman, E., & Çakır, R. (2019). Pupils’ opinions on an educational virtual reality game in terms of flow experience. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(15), 121-137. DOI: 10.3991/ijet.v14i15.10576

Apaydın, Z., Akman, E., Taş, E., & Peker, E. A. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin ışık kavramına yönelik bilgi yapılarının kavramsal değişim teorilerine göre analizi. Journal of Computer and Education Research, 2(3), 44–68.

Peker, E. A., Taş, E., Apaydın, Z., & Akman, E. (2014). Fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesi için düşünme ajandası (öğrenci günlüğü) tutulması ve tutulan ajandaların öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkileri. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 3(3), 8–27.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Üstün, A., & Akman, E. (2015). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri (Samsun ili örneği). Journal of Educational Science, 3(4), 94-103.

Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E., & Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 22–33.