Yayınlar

Doktora Tezi

Akman, E. (2019). Yazım aşamasında.

Yüksek Lisans Tezi

Akman, E. (2013). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin ışık kavramına yönelik bilgi yapılarının kavramsal değişim teorilerine göre analizi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Samsun.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

Apaydın, Z., Akman, E., Taş, E. & Peker, E. A. (2014). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Işık Kavramına Yönelik Bilgi Yapılarının Kavramsal Değişim Teorilerine Göre Analizi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 44–68.

Peker, E. A., Taş, E., Apaydın, Z. & Akman, E. (2014). Fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesi için düşünme ajandası (öğrenci günlüğü) tutulması ve tutulan ajandaların öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkileri. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 3 (3), 8–27.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

Üstün, A. ve Akman, E. (2015). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri (Samsun ili örneği). Journal of Educational Science, 3 (4), 94-103.

Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E. & Çakır, R. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 22–33.