Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Akman, E., & Bircan, M. A. (2021). Öğrencilerin teknolojiyle kendi kendine öğrenme ve bilgisayarca düşünme becerilerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 12-22. DOI: 10.7822/omuefd.860638

Akman, E., & Çakır, R. (2020). The effect of educational virtual reality game on primary school students’ achievement and engagement in mathematics. Interactive Learning Environments. DOI: 10.1080/10494820.2020.1841800

Akman, E., & Çakır, R. (2019). Pupils’ opinions on an educational virtual reality game in terms of flow experience. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(15), 121-137. DOI: 10.3991/ijet.v14i15.10576

Apaydın, Z., Akman, E., Taş, E., & Peker, E. A. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin ışık kavramına yönelik bilgi yapılarının kavramsal değişim teorilerine göre analizi. Journal of Computer and Education Research, 2(3), 44–68.

Peker, E. A., Taş, E., Apaydın, Z., & Akman, E. (2014). Fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesi için düşünme ajandası (öğrenci günlüğü) tutulması ve tutulan ajandaların öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkileri. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 3(3), 8–27.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Üstün, A., & Akman, E. (2015). Özel okul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri (Samsun ili örneği). Journal of Educational Science, 3(4), 94-103.

Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E., & Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 22–33.