Bildiriler

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS, 2017). 24-26 Mayıs 2017. Malatya.

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları ile Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS, 2017). 24-26 Mayıs 2017. Malatya.

Özel Okullarda Görev Yapmakta Olan İlkokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri (Samsun İli Örneği).

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS, 2016). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 11–14 Kasım 2016. Muğla.

Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları (Samsun İli Örneği).

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS, 2016). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 11–14 Kasım 2016. Muğla.

A Prototype Proposal About Using Virtual Reality and Augmented Reality in First Reading and Writing Instruction.

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference (IDEAL, 2016). Ondokuz Mayıs University. 1-3 September, 2016. Samsun.

Özel Okul Öğretmenlerinin Akıllı Tahtanın Kullanılabilirliği ile İlgili Görüşleri.

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR, 2015). 5–7 Kasım 2015. KKTC.

Özel Okul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri (Samsun İli Örneği).

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (USBEK, 2015). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. 8–10 Mayıs 2015. Nevşehir.